Výstupy projektu

Výstupy projektu

O1- Podle zprávy OECD si země stále více uvědomují, že kvalitní počáteční odborné vzdělávání a příprava (VET) významně přispívají k hospodářské konkurenceschopnosti. V souvislosti s tím může odborné vzdělávání a příprava hrát ústřední roli při přípravě mladých lidí na práci, při rozvoji dovedností dospělých a reagování na potřeby trhu práce v ekonomice. Kromě toho v posledních 25 letech došlo v Evropě k velkým hospodářským změnám. Klíčové kompetence a dovednosti pro 21. století jsou do značné míry dány rostoucím povědomím o dopadu globalizace, pokud jde o celkovou fluktuaci pracovních míst a rekonfiguraci trhů práce. Tento výstup vychází ze srovnávací analýzy a konceptualizace rozdílů mezi stávajícími potřebami trhu práce a požadavky na budoucí pracovní místa z pohledu malých a středních podniků a institucí/poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy. Rovněž se v tomto výstupu projevují rozdílné postoje MSP a institucí/poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy na úrovni EU. Na závěr tohoto výstupu bude vypracována "Hol Up Gap Report: Zpráva o příštích potřebách zaměstnavatelů", která bude přeložena do všech partnerských jazyků a zveřejněna prostřednictvím platformy Hol Up OER rovněž ve všech partnerských jazycích.

HolUp: Zpráva o rozdílech mezi kompetencemi shrnuti

02- Tento výstup zahrnuje tři stupně: První etapou (IO2/Úkol1) je vytvoření modelu řízení dovedností pro formování budoucí pracovní síly: Podle zprávy Evropské komise (2015) je řízení dovedností chápáno jako systém, jehož cílem je vyrovnat nabídku a poptávku po dovednostech a poskytnout "dobré dovednosti" jako základ pro další hospodářský rozvoj. Tento model zahrnuje zúčastněné strany z veřejného, soukromého a třetího sektoru, které se podílejí na zavádění a využívání systému řízení dovedností. V tomto výstupu bude partnery navržen model řízení dovedností, který zahrnuje plánování a kontrolu - v různé míře - národní, regionální a místní nabídky vzdělávání a odborné přípravy a navrhování mechanismů pro zajištění kvality odborné přípravy v partnerských zemích. Bude zahrnovat perspektivu vyjednávání, která představuje řízení potřeb zaměstnavatelů, (budoucích) zaměstnanců a cílů systému odborného vzdělávání a přípravy, a to z krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé perspektivy s využitím víceúrovňového přístupu řízení. Druhá etapa (IO2/Úkol2) bude věnována malým a středním podnikům s cílem ukázat, jak se malé a střední podniky mohou vypořádat s utvářením budoucnosti práce ve svých organizacích prostřednictvím zvyšování kvalifikace stávajících i budoucích zaměstnanců. Třetí etapa (IO2/Úkol3) bude věnována institucím odborného vzdělávání a přípravy a poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy s cílem ukázat, jak mohou budovat oboustranný vztah a komunikaci, které nejen zvyšují kompetence pracovníků, ale také zvyšují kvalifikaci zaměstnavatelů a malých a středních podniků.

03- Zajistit kvalitní a včasné vzdělávání a odbornou přípravu, které budou reagovat na vývoj potřeb podniků a dovedností. Samostatný otevřený online kurz bude obsahovat materiály a zdroje potřebné k tomu, aby účastník prošel programem flexibilním způsobem, který bude vycházet z jeho schopnosti reagovat na potřeby v oblasti podnikání a dovedností. Samostatně probíhající kurzy se neřídí stanoveným harmonogramem. Veškeré materiály jsou k dispozici ihned po zahájení kurzu. Úkoly a zkoušky nemají stanovené termíny odevzdání, takže účastník kurzu může postupovat kurzem svým vlastním tempem.