Projektový tým

Projektový tým

Muğla Sıtkı Koçman University (MSKU) (koordinátor) MSKU byla založena v roce 1992 jako státní univerzita se čtyřmi fakultami: Fakultou umění a humanitních věd, Fakultou ekonomie a správních věd, Fakultou technického vzdělávání a Fakultou rybářství. Mugla School of Management, založená v roce 1975, původně přidružená k Ankarské akademii ekonomických a správních věd, byla první vysokoškolskou institucí v Muğla.  Po svém založení se pak stala první fakultou Muğla Sıtkı Koçman University. Kromě toho se k Muğla University připojila Muğla Vocational School, založená v roce 1989 jako součást Izmir Dokuz Eylül University. Za posledních 20 let se univerzita rozrostla na 20 fakult,4 postgraduální školy, 16 odborných škol a 47 výzkumných a aplikačních center.  Od svého založení usiluje Muğla Sıtkı Koçman University o kvalitu v rámci vysokoškolského vzdělávání a výzkumu s cílem přispět k sociokulturnímu, vědeckému a technologickému rozvoji Turecka. Dnes Muğla Sıtkı Koçman University zahrnuje kampus o rozloze dvou milionů metrů čtverečních obklopený nádherným výhledem na hory a menší univerzitní pracoviště a školy po celé provincii. V současné době univerzita poskytuje služby více než 45 000 studentů a zaměstnává přes 1 600 akademických pracovníků na plný úvazek.
 
Archivio della Memoria  (AdM) je univerzitní spin off organizace se sídlem ve vědeckém parku římské univerzity Torvergata. Univerzita Tor Vergata je druhou veřejnou univerzitou v Římě a hostí více než 25 000 studentů na 6 fakultách a více než 4 000 profesorů a administrativních pracovníků.  Archivio della Memoria byl založen v roce 2002 a během posledních 20 let rozvíjel historickou, antropologickou a sociologickou výzkumnou činnost v sociální a kulturní oblasti s cílem vynést na světlo, zdokumentovat a zhodnotit místní kulturu, tradice a znalosti. AdM působí v městských oblastech i v malých městech v Itálii i v zahraničí, aktivně spolupracuje s místními komunitami, zejména s těmi, které se vyznačují marginalizací a sociálním znevýhodněním, rozvíjí osvědčené postupy v oblasti vzdělávání dospělých, kvalitativního a kvantitativního výzkumu, v oblasti vizuální dokumentace a celoživotního vzdělávání, organizuje vzdělávací projekty buď pro dospělé, nebo pro děti a mládež v předmětech své působnosti.
 
ASIE je laické, nestranické, demokratické, pluralitní, neziskové sdružení, které vzniklo s cílem podporovat a usnadňovat přímé zapojení všech občanů, kteří mají v úmyslu aktivně přispívat k rozvoji společnosti. Asociace pro posilování vzdělávacích iniciativ je zastřešujícím sdružením učitelů, školitelů, trenérů a profesionálů zabývajících se vzděláváním (formálním, neformálním, informálním). Cíle ASIE jsou vzdělávací, kulturní, vědecké, propagační a udržující vazby s komunitní školou. ASIE vyvíjí širokou škálu vzdělávacích aktivit, jejichž cílem je podporovat, posilovat a rozvíjet vazby mezi širokými vzdělávacími subjekty (jako jsou školy, školicí střediska, poradenská centra), místní komunitou a příslušnými společnostmi. Aktivity vyvíjené asociací udržují projekty v oblasti technologií, přírodních věd, vzdělávání, kariérového poradenství, preventivních programů a kampaní, neformálního vzdělávání a uměleckých přístupů. Hlavním cílem ASIE je proto postavit žáka (bez ohledu na jeho věk) do centra vzdělávacího procesu a předpokládá modernizaci učebních osnov napříč všemi předměty, zejména podporou digitálního učení a samostudia/smíšených vzdělávacích přístupů.
 
CESUR Grupo Coremsa je holding poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, jehož činnost se soustřeďuje především na oblasti tvorby státní správy, nových technologií, poradenství a výroby, přičemž svou činnost rozvíjí konkrétněji v oblastech souvisejících s obecnými poradenskými projekty,, elektronickým obchodem, informačními technologiemi a dotovanými a financovanými vzdělávacími službami. Tato skupina s více než 25letou zkušeností v oblasti odborného vzdělávání a přípravy zaměřené na zaměstnanost začala od roku 2000 zaměřovat svou činnost na rozvoj nových modelů výuky a učení a vytvořila CESUR (Centro Superior de Formación Europa Sur). CESUR má 25 středisek odborného vzdělávání a přípravy, která se nacházejí v 8 španělských městech: Madrid, Malaga, Sevilla, Murcia, Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria a Santa Cruz de Tenerife a Mallorca, která spolupracují s více než 400 společnostmi z nejrůznějších profesních oblastí a nabízejí odpovídající duální odborné vzdělávání. Společnost nabízí přibližně 120 vzdělávacích cyklů a více než 250 specializovaných kurzů. Modernizace odborného vzdělávání a přípravy je již řadu let jednou z hlavních priorit CESUR, která poskytuje svým účastníkům inovativní a funkční školení a spoléhá se nejen na nejmodernější technické nástroje, ale také na tým vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. CESUR neustále přizpůsobuje odbornou přípravu a výuku odborného vzdělávání a přípravy každodenním činnostem podniků a trhu, aby si studenti a stážisté mohli vyzkoušet realitu vykonávané práce. CESUR se tak zavazuje ke kvalitnímu vzdělávání, přičemž všechna jeho střediska odborného vzdělávání a přípravy nabízejí nejmodernější technologie pro přípravu účastníků, pedagogický obsah je přísně přizpůsoben stanoveným učebním osnovám, studentům se věnuje individuálně a aktivně začleňuje využívání informačních a komunikačních technologií do všech vzdělávacích aktivit a poradenství při hledání zaměstnání. Všechna střediska odborného vzdělávání a přípravy CESUR jsou certifikována systémem kvality AENOR pro odborné vzdělávání a přípravu a od roku 2014 je CESUR aktivní organizací v programu Erasmus, která v těchto oblastech integruje a vede několik evropských projektů.
 
Univerzita Atlantica se zrodila v roce 1996 jako instituce veřejného zájmu, která se snažila být referencí orientovanou na vytváření, předávání a šíření znalostí, vědy a techniky prostřednictvím skloubení studia, výuky, výzkumu a experimentálního vývoje. Zakladatelský subjekt E.I.A., S.A., vytvořený v roce 1993, s velmi unikátním a krásným zeleným kampusem, spravovaným společností E.I.A., měl za akcionáře univerzitní profesory, výzkumné pracovníky, finanční instituce a městskou radu Oeiras, která zůstala hlavním akcionářem až do roku 2014, kdy 87 % základního kapitálu EIA koupila společnost Carbures - nadnárodní společnost vyrábějící díly z uhlíkových vláken pro letadla. V současné době 87 % stále pochází ze španělských investic. Díky modelu výuky, který upřednostňuje integraci univerzitní instituce / společnosti, s průřezovými a doplňkovými oblastmi znalostí (zdravotnictví, obchodní vědy, informační technologie, strojírenství) a silným investicím do výzkumu, z něhož vznikají aplikované inovace, Atlântica představuje rozdíl ve vysokoškolském vzdělávání v Portugalsku, a to jak soukromém, tak veřejném.
 
ProEduca z.s. je soukromé sdružení profesionálních učitelů, které poskytuje podpůrné služby (především školení pro pedagogické pracovníky a mládež) školám a neziskovým organizacím v oblasti vzdělávání. ProEduca z.s. pracovala během posledních 10 let na 16 různých projektech zaměřených na zlepšení vzdělávacího systému. Tyto projekty byly zaměřeny na různé problémy ve vzdělávání, jako je úprava učebních osnov a vývoj nových vzdělávacích programů pro specifické cílové skupiny (senioři, nezaměstnaní, učitelé, zaměstnavatelé, mládež atd.). Hlavní témata, kterými se ProEduca v posledních letech zabývala, se týkají - digitálních dovedností zaměstnanců a mladých zaměstnanců - životního prostředí a změny klimatu - udržitelné spotřeby a výroby, zejména ve vztahu k Průmyslu 4.0 - sociálních problémů společnosti EU souvisejících se stárnutím populace. Odborníci sdruženi v ProEduca mají dlouholeté zkušenosti také s poskytováním poradenských a vzdělávacích služeb pro klienty místního úřadu práce (příprava na práci, poradenství při zprostředkování zaměstnání, nácvik základních dovedností potřebných pro trh práce). ProEduca spolupracuje s několika školami všech stupňů, včetně univerzit. ProEduca má dlouholeté zkušenosti s tvorbou a rozvojem vzdělávacích služeb, včetně učebních plánů, vzdělávacích programů a výukových materiálů.
 
Technological University of the Shannon (TUS) je univerzita s více než 14 500 studenty, která je rozmístěna na šesti vysokých školách v irském regionu Midwest and Midlands a byla založena 1. října 2021. S kampusy v Athlone, Clare, Limericku a Tipperary těžíme z již silné a živé historie vzdělávání a učení v širším regionu a těšíme se, že se budeme podílet na udržení a posílení této identity pro další generace. Tím, že poskytneme zdravý přísun vysoce kvalitních absolventů a další ohnisko růstu a inovací, můžeme pomoci regionálnímu rozvoji udělat velký krok vpřed. A pro náš národ dodá technologická univerzita v srdci Irska vzdělání v naší zemi nový rozměr a ukáže závazek ke společným hodnotám, jako je inkluzivita, dostupnost a podpora. Naše neustálé zaměření na partnerství, inovace a zachování agility ukazuje, že chápeme důležitost spolupráce s klíčovými zúčastněnými stranami napříč průmyslem a společností. A s více než 14 000 studenty, kteří se každoročně zapisují do stovek kurzů ve čtyřech krajích, náš příběh teprve začíná.